Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

* * *
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:
 1. Metryka chrztu (jeżeli osoba bierzmowana ochrzczona była w innej parafii);
 2. Odbycie katechez parafialnych i spotkań grupowych, o których informacje przekazywane są młodzieży w szkole, zamieszczone są na stronie internetowej naszej parafii oraz podawane są w ogłoszeniach parafialnych;
 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
 4. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
* * *
ŚWIADEK BIERZMOWANIA

Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.  Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem i bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:

 1. być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku (ukończony 16 rok życia);
 2. być wierzącym i praktykującym katolikiem;
 3. należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie oraz Eucharystię;
 4. nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.
* * * * *

INFORMACJE – Bierzmowanie A. D. 2020

Drodzy RODZICE Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Drodzy KANDYDACI.

 1. Spotkania Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbywały się będą 2 razy w miesiącu. Pierwsze spotkanie – ogólne z całą grupą, drugie – spotkanie w małych grupach z animatorem.
 2. Terminarz spotkań:
III Niedziela Miesiąca
Spotkanie Ogólne

IV Niedziela Miesiąca
Spotkanie w małych grupach

 • 29. 09. 2019 r.
 • 20. 10. 2019 r.
 • 17. 11. 2019 r.
 • 15. 12. 2019 r.
 • 19. 01. 2020 r.
 • 16. 02. 2020 r.
 • 15. 03. 2020 r.
 • 19. 04. 2020 r.
 • 24. 05. 2020 r.
 • ——————
 • 27. 10. 2019 r.
 • 24. 11. 2019 r.
 • 22. 12. 2019 r.
 • 26. 01. 2020 r.
 • 23. 02. 2020 r.
 • 22. 03. 2020 r.
 • 26. 04. 2020 r.
 • 31. 05. 2020 r.

Wszystkie spotkania ogólne rozpoczynają się Mszą Świętą o godz. 11:00. Udział w Eucharystii jest obowiązkowy.
Spotkania w małych grupach odbywać się będą w następującym porządku:
* Grupa I, Grupa II oraz Grupa III – spotkanie rozpoczyna się o godz. 10:00, po zakończonym spotkaniu Msza Święta o godz. 11:00;
* Grupa IV, Grupa V oraz Grupa IV – spotkanie rozpoczyna się po zakończeniu Mszy Świętej o godz. 11:00.

Na niektóre spotkania ogólne zapraszał będę również rodziców kandydatów.

 1. Kandydat do Sakramentu Bierzmowania zobowiązany jest wypełnić następujące warunki:
 • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej;
 • regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty;
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;
 • systematycznie brać udział w Mszach Świętych i spotkaniach w grupach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania;
 • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj) oraz nabożeństwach czerwcowych (czerwiec);
 • odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach;
 • wszędzie będzie starał się być świadkiem wiary w Boga;

Konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

4. Warunkiem koniecznym dopuszczającym do Sakramentu Bierzmowania będzie udział w Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Augustowie (dokładną datę tego spotkania podam w terminie późniejszym). W związku z zaproszeniem Ks. Biskupa wszyscy kandydaci biorą udział w tym spotkaniu. Proszę nie planować na ten dzień żadnych rodzinnych wyjazdów i atrakcji, gdyż wszystkich zabieram do Augustowa na spotkanie. Bliżej terminu spotkania przekażę uczniom kartki na których proszę wpisać telefony rodziców, jak i swoich dzieci, które mogą być przydatne w razie jakiś trudności w czasie spotkania.

5. Ostatnim punktem naszych przygotowań będzie Egzamin przed wizytatorem katechetycznym. Termin egzaminu będzie podany w terminie późniejszym.

6. Do dnia 20 października 2019 roku należy dostarczyć wyciąg AKTU CHRZTU (Ad Sacra) z parafii, w której kandydat był ochrzczony. Potwierdzenie chrztu jest warunkiem koniecznym do przyjęcia Bierzmowania. Jeżeli chrzest kandydata miał miejsce w naszej parafii nie należy dostarczać aktu chrztu.

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA MIJA TERMIN ZGŁASZANIA
KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA!!!